INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých fyzických osôb (zväčša potenciálnych zákazníkov / zákazníkov) sú spracúvané autorizovaným predajcom – spoločnosťou VIDLIČKA, s.r.o., Piešťanská 67 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34148078, v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov ustanovenými všeobecným nariadením o ochrane údajov, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými právnymi predpismi, a teda osobné údaje sú spracúvané legálne, transparente a spravodlivo v relevantnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie nasledovných účelov spracúvania:

✓ poskytovanie predbežných kalkulácií a testovacích jázd

✓ uzatváranie kúpnych a servisných vzťahov,

✓ poskytnutia ďalších služieb vyplývajúcich z povinností stanovených právnymi predpismi,

✓ poskytnutia asistenčných služieb v dohodnutom rozsahu,

✓ poskytovanie informácií o zvýhodneniach, benefitoch a novinkách a vykonávanie prieskumov spokojnosti v rámci zabezpečovania marketingovej komunikácie.

Autorizovaní predajca VIDLIČKA, s.r.o., Piešťanská 67 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34148078, spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom: poskytovania predbežných kalkulácií, testovacích jázd a poskytovanie informácií o zvýhodneniach, benefitoch, novinkách a vykonávanie prieskumov spokojnosti v rámci zabezpečovania marketingovej komunikácie pre verných zákazníkov.

Importér spracúva osobné údaje dotknutej osoby ako prevádzkovateľ na účely: uplatňovania garantovaných záručných podmienok, poskytnutia asistenčných služieb v dohodnutom rozsahu a v rámci vlastných spracovateľských činností.

Importér spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ v mene výrobcu - spoločnosť AUTOMOBILES CITROËN S.A.; PSA Automobiles S.A. na účely: poskytnutia asistenčných služby v rámci lokalizovanej asistencie a zvolávania zákazníkov - vlastníkov vozidiel pre prípad porúch.

Autorizovaní predajcovia a servisy spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby ako prevádzkovatelia na účely: uzatvárania kúpnych a servisných vzťahov a v rámci vlastných spracovateľských činností.

Autorizovaní predajcovia a servisy spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby ako sprostredkovatelia resp. ďalší sprostredkovatelia v mene príslušného prevádzkovateľa na účely: uplatňovania garantovaných záručných podmienok, poskytnutia asistenčných služieb v dohodnutom rozsahu a zvolávania zákazníkov - vlastníkov vozidiel pre prípad porúch.

Základné časti zmluvy medzi spoločnými prevádzkovateľmi o spracúvaní osobných údajov

Informácie o aktuálnych sprostredkovateľoch sú uverejnené na webových sídlach prevádzkovateľov v

Zozname sprostredkovateľov

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytované ďalším tretím stranám predovšetkým za účelom plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov prevádzkovateľa alebo na základe žiadosti alebo súhlasu dotknutej osoby (napr. spoločnostiam zo skupiny PSA, advokátskym kanceláriám, poskytovateľom poštových služieb, poisťovniam, poskytovateľom asistenčných služieb a pod.) a z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (napr. súdom a orgánom činným v trestnom konaní).

Osobné údaje dotknutej osoby získané na účely predzmluvných vzťahov (napr. testovacia jazda, cenová kalkulácia a pod.) sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak nedôjde k vzniku záväzkového / zmluvného vzťahu, sú údaje vymazané, pokiaľ: i) osobitný predpis neustanovuje inak; ii) nebol poskytnutý osobitný súhlas na ich spracúvanie.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na účely plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu platnosti záväzku alebo zmluvného vzťahu a po jeho ukončení ešte 10 rokov v súlade s platnými právnymi predpismi. Na ďalšie spracúvanie na štatistické účely sa osobné údaje anonymizujú. Bez poskytnutia osobných údajov na účel uzatvorenia zmluvy nie je možné predmetnú zmluvu uzavrieť.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na základe súhlasu sa spracúvajú výhradne po dobu platnosti tohto súhlasu a po skončení jeho platnosti alebo po jeho odvolaní sa osobné údaje na účely vymedzené súhlasom ďalej nespracúvajú. Bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu na ich spracúvanie nie je možné dotknutú osobu informovať o akciách a novinkách, poskytovať benefity, vykonávať prieskum spokojnosti ani zabezpečovať marketingové kampane.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na základe komunikácie (inej ako je uvedené vyššie) sa spracúvajú výhradne po dobu nevyhnutnú na riadne vybavenie predmetnej komunikácie. Na ďalšie spracúvanie na štatistické účely sa osobné údaje anonymizujú.

Pri spracúvaní osobných údajov sú rešpektované práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba si svoje práva môže uplatniť u Importéra, autorizovaného predajcu alebo servisu na adrese sídla.

Vlastník vozidla zakúpeného v spoločnosti VIDLIČKA, s. r. o., zodpovedá za informovanie vodičov, užívateľov, nových vlastníkov alebo nájomcov svojho vozidla o tom, že ich osobné údaje sú získavané a spracúvané autorizovaným predajcom a ďalšími osobami v zmysle vyššie uvedeného. Zároveň zodpovedá za to, že autorizovaného predajcu bude informovať o predaji, nájme alebo inom prevode vlastníckeho alebo užívacieho práva k vozidlu zakúpenému v autorizovanej predajni za účelom umožniť autorizovanému predajcovi zabrániť prenosu osobných údajov nového vlastníka alebo užívateľa z telematického zariadenia umiestneného vo vozidle. V prípade súhlasu nového vlastníka/užívateľa vlastník poskytne autorizovanému predajcovi kontaktné údaje nového vlastníka/užívateľa (vrátane jeho emailovej adresy).

Fyzické osoby, ktoré navštívia webové stránky prevádzkované spoločnosťou VIDLIČKA, s.r.o., informujeme, že využívame Cookies. Viac informácii o Politike súborov Cookies

VIDLIČKA

Nové Mesto nad Váhom, 915 01, Piešťanská 67
predaj@vidlicka.sk
servis@vidlicka.sk

Otváracia doba

 • Otváracia doba pre predaj:
  Po - Pia8.00 - 17.00

  So- Ne                 zatvorené

  Otváracia doba pre servis:
  Po - Pia7.00 - 16.00

  So- Ne                 zatvorené