Čo robiť pri dopravnej nehode?

Potrebujete nahlásiť škodu z PZP alebo z havarijného poistenia?

Nahlásenie škody z PZP

Postup krokov pri nahlasovaní škodovej udalosti na území Slovenskej republiky

1

Vyžiadajte si od vinníka údaje - sú potrebné pre uplatnenie nároku na náhradu škody

Nasledovné údaje získate z bielej karty vinníka:

- meno a priezvisko,
- adresu trvalého pobytu,
- obchodné meno a sídlo jeho poisťovne,
- číslo poistnej zmluvy
- zapíšte si mená a priezviská svedkov nehody + kontakt na nich
2

Vyplňte a podpíšte tlačivo Správa o nehode

Vo vozidle by ste mali mať správu o nehode aj Vy. Ak ju nemáte, vyžiadajte si ju vo Vašej poisťovni alebo nás kontaktujte.
3

Kedy volať políciu?

- ak Vám účastník škodovej udalosti odmieta poskytnúť potrebné údaje na uplatnenie škody
- ak došlo k usmrteniu osoby či jej zraneniu
- ak došlo k poškodeniu verejnoprospešného zariadenia (dopravná značka a pod.)
- ak vznikla škoda na majetku prevyšujúca 1,5 násobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3 990 €)

Nahlásenie škody z Havarijného poistenia

Postup krokov pri nahlasovaní škodovej udalosti na území Slovenskej republiky

1

Kedy ju treba nahlásiť?

- BEZPROSTREDNE po poistnej udalosti, najneskôr však do 15 dní od jej vzniku.
2

Kedy volať na políciu?

- ak je na zúčastnených vozidlách odhadovaná škoda > 4000 €
- ak sa stala škoda na zdraví
- ak bolo vozidlo odcudzené, prípadne jeho časti
- ak bolo Vaše vozidlo úmyselne poškodené (vandalizmus)
- ak Vám účastník škodovej udalosti neposkytne potrebné údaje.
3

Ak je Vaše vozidlo odtiahnuté do servisu ako nepojazdné

- oznámte poisťovni, do ktorého servisu sa Vaše vozidlo odtiahlo - aby ho bolo možné obhliadnuť.
- my ako autorizovaný servis vykonávame obhliadky vozidiel po škodovej udalosti
4

Vyplňte oznámenie škody z poistenia motorových vozidiel

Každá poisťovňa na svojom webe disponuje formulárom, v ktorom môžete toto oznámenie vyplniť.
Generali: www.generali.sk/poistna-udalost/
Allianz: www.allianz.sk/sk_SK/hlasenia-poistnych-udalosti
Uniqa: www.skody.uniqa.sk/vozidla/
5

Potrebné dokumenty

- vyplnené tlačivo "Správa o nehode", ak bola škoda spôsobená Vám, alebo ste Vy spôsobili niekomu škodu
- kópiu technického preukazu poisteného vozidla
- kópiu vodičského preukazu vodiča, ktorý vozidlo v čase vzniku dopravnej nehody viedol
6

Pred obhliadkou NEVYKONÁVAJTE opravu vozidla!

Taká situácia by mohla mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia.

Potrebujete pomoc pri poistných udalostiach?

Stručné rady a kroky na odkaze

VIDLIČKA

Nové Mesto nad Váhom, 915 01, Piešťanská 67
predaj@vidlicka.sk
servis@vidlicka.sk
VIDLIČKA, s.r.o.
IČO : 341 480 78

Otváracia doba

 • Otváracia doba pre predaj:
  Po - Pia8.00 - 17.00

  So - Ne                zatvorené

  Otváracia doba pre servis:
  Po - Pia7.00 - 16.00

  So - Ne                zatvorené